vypálenie 50% destilátu

6,20 € za liter

príklad výpočtu ceny

  • Cena za službu: 3,50 €
  • Spotrebná daň: 2,70 €

Pri vypálení 10 litrov 70% destilátu z dodaného kvasu vypočítame, koľko je to litrov 50% destilátu:

  • 10 litrov x 70% / 100 = 7 litrov 100% alkoholu
  • 7 litrov l. a. x 2 = 14 litrov 50% alkoholu

Cena bude: 14 litrov x 6,20 € = 86,8 € z toho cena za službu 49,0 €.

Zákazník – petovateľ je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi pálenice polovicu dane z liehu v sume 7,02 € za liter 100% alkoholu (2,70 € za liter 50% destilátu) do množstva 43,0 litrov l. a. na jedného pestovateľa a jeho domácnosť za jedno výrobné obdobie. Nad uvedený limit zaplatí pestovateľ  plnú sadzbu dane, t. j. 14,04 € za liter l. a.

V prípade vypálenia kvasu s výťažnosťou menšou ako 6 litrov la účtujeme manipulačný poplatok 30€.