Pálenica brestov

Obec Brestov sa nachádza v okrese Humenné, 3 kilometre severne od okresného mesta Humenné. Výrok, že v každej poriadnej slovenskej dedine nesmie chýbať kostol a jedna krčma, už neplatí. Nesmie chýbať ani pálenica. Tu, v dedine Brestov, neďaleko Humenného stojí pálenica Frndžalica s.r.o.

Novinky

Tento rok sa 6. ročník ochutnávky ovocných destilátov uskutoční 7.6.2024 o 17:00 hod. v reštaurácii Lizard v Humennom. Vzorky destilátov o objeme 0,35 l s menom pestovateľa, druhom ovocia, liehovitosti a dátumom výroby môžete zaslať na adresu:

Pálenica Brestov, Brestov 700, 06601 Humenné.

Pre obmedzený počet miest si treba rezervovať lístky vopred.

Služby

príprava kvasu a pálenie
plum, box, fruit
zabezpećenie ovocia

fotoGaléria

Zákon

Pre jedného pestovateľa a jeho domácnosť je možné za jedno výrobné obdobie, t. j. od 1. júla do 30. júna nasledujúceho roka v liehovare na pestovateľské pálenie ovocia vypáliť destilát z ovocných kvasov v množstve 43 la, t. j. 43 litrov 100% alkoholu pri zníženej sadzbe spotrebnej dane z liehu (7,452 €/la). pri prekročení tohto množstva musí pestovateľ za prekročené množstvo zaplatiť celú výšku základnej sadzby spotrebnej dane z liehu (14,904 €/la).

V liehovare možno vyrábať destilát len z dopestovaného ovocia v miernom podnebnom pásme, z jeho kvasov, z plodov viniča hroznorodého v čerstvom stave alebo v skvasenom stave vrátane ovocných vín a hroznových vín, ktoré neobsahujú cudzie cukornaté alebo iné prímesi.

Prevádzkovateľ môže prijať kvas na ďalšie spracovanie len na základe písomnej žiadosti pestovateľa o výrobu destilátu.

Ak si pestovateľ v  príslušnom výrobnom období dal vyrobiť destilát aj v inom liehovare, k žiadosti priloží písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti, v ktorom uvedie najmä množstvo vyrobeného destilátu v litroch alkoholu (la) a sídlo liehovaru s potvrdením liehovaru o množstve vyrobeného destilátu.

Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia môže vyrobiť pre pestovateľa lieh len na základe žiadosti o výrobu destilátu. Pri výpočte výšky dane je prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia povinný použiť príslušnú sadzbu dane podľa množstva liehu v la. vyrobeného pre pestovateľa, pričom prihliada na množstvo doteraz vyrobeného liehu, ktoré pestovateľ uviedol v žiadosti o výrobu destilátu.